Normativa aplicable

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD"), en el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ("RLOPD") i la resta de normativa de desenvolupament en aquest sentit, MOVENTO informa als usuaris de la pàgina web ("Web") que pot proporcionar-nos voluntària, informació de caràcter personal ya sigui a través de determinats formularis de recollida de dades de caràcter personal inclosos en les diferents seccions de la Web i que totes aquestes dades de caràcter personal haurà de ser recollides en un fitxer, el responsble del qual és l'empresa MARFINA, S.L ("MARFINA") i capçalera de MOVENTO ("Grup MOVENTO"), segons s'indica en les corresponents seccions del web.  

Les empreses de MOVENTO són les empreses que es relacionen en el llistat que l'usuari pot consultar clicant aquí. 

Les dades de caràcter personal recollides són objecte de tractament, tant automatitzat com convencional, si és necessari, i incorporades i conservades, d'una part, en els fitxers titularitat de MARFINA o de les empreses del grup MOVENTO que actuen com responsables dels fitxes corresponents, degudament inscrits en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades Personals. .

A cada formulari de recollida de dades de caràcter personal del Web s'indica de manera expresssa, per cada suposat concret, qui són els responsables del tractament de les dades de caràcter personal i els responsables dels corresponents fitxers. 

Exercici dels drets ARCO

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (d'ara en endavant, els drets "ARCO") pot portar-se a terme, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant una sol·licitud remesa a la nostra direcció de correu electrònic establerta a aquest efecte administracionweb@marfina.net, o a la direcció postal, MOVENTO – Dept. Asesoría Jurídica, Pau Vila, 22 4ª planta – edificio Helion, 08174, Sant Cugat del Vallès, a la qual s'ha d'adjuntar en qualsevol cas una fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid, de confomitat a dret que permeti acreditar la vostra identitat. 

 

Principi de qualitat de les dades personals

La no cumplimentació o cumplimentació parcial de les dades de caràcter personal per part dels usuaris que els hi sigui requerides en un formulari de la Web podria suposar que les empreses del Grup Movento no puguin atendre a la seva sol·licitud d'informació, ni prestar els serveis que s'ofereixen al web.

L'usuari es responsabilitza de comunicar al responsable del fitxer, que en cada cas correspongui, qualsevol modificació de les dades de caràcter personal facilitats, amb la finalitat que la informació dins els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.  

Les empreses del Grup MOVENTO compleixen el que disposa la normativa vigent en quant al deure de cancel·lar la informació personal que hagi deixat de fer necessària per a la finalitat o finaltiats per les que va ser recollida i l'ha de bloquejar, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de dades i només durant els terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats. Un cop passats aquests terminis, s'elimina definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Els menors de 14 anys no poden enviar cap tipus d'informació personal sense el consentiment del seu pare/mare/tutor. Les empreses del Grup MOVENTO no són responsables de cap informació personal enviada per menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.  

 

Dades especialment protegides

Segons el disposat en la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en cas que ens facilitin informació relativa a la seva ideologia, afiliació sindical, religió o creences, l'usuari ha de donar-nos en el corresponent formulari el consentiment i per escrit per poder tractar aquesta informació. De la mateixa manera, les dades relacionades amb l'origen racial, salut o vida sexual de l'usuari requereixen el seu consentiment exprés en el corresponent formulari per poder tracta-los.  

En quant a les possibles comunicacions d'aquesta tipologia de dades de caràcter personal a tercers, informarem a l'usuari corresponent en cada cas concret i facilitarem el mitjà per oposar-se, de conformitat amb la normativa vigent.  

 

Finalitat de la recollida de dades personals

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personal té com finalitat, entre d'altres, poder contactar amb l'usuari, atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments enviats; gestionar les tasques bàsiques d'administració i l'emisió de pressupostos, modificació o baixa de les targetes de fidelitat que en el seu moment s'ofereixin, mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats i serveis (si fos necessari, gestionar la prestació adequada) relacionats amb empreses del sector de l'automoció relacionades amb aquesta, i gestionar la seva participació en els cursos de formació i en processos de selecció de personal. 

En  quant al trctament de les dades amb finalitats exclusivament promocionals o publicitàries, es facilita l'usuari, juntament amb el corresponent formulari de recollida de dades de caràcter personal, la possibilitat d'oposar-se en el mateix moment que faciliti les seves dades de caràcter personal. Així mateix, es posa al seu servei un procediment oportú, senzill i gratuït, per a que pugui indicar lliurament la seva oposició quan l'usuari ho cregui oportú. 

Si l'usuari no desitja rebre aquesta informació pot comunicar gratuïtament la seva decisió a trabés dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets ARCO, i en tot cas, mitjançant la corresponent selecció a la casella que constarà a la secció del web. La seva acceptació per a que s'enviï la informació comercial o publicitària té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

 

Cessió de dades de caràcter personal

Respecte les possibles comunicacions de dades a tercers, informarem a l'afectat oportunament en cada cas i facilitarem el mitjà per a oposar-se, conforme la normativa vigent.  

En el cas que no s'autoritzi la cessió de les seves dades personals a una altra personal del Grup diferent de la que estigui sol·licitant les seves dades personals, l'usuari haurà de procedir a la corresponent selecció de la casella que constarà a la secció del web on estigui el formulari.

El consentimient per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.  

 

Mesures de seguretat

S'han adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, d'acord amb el tipus d'informació tractada, i ha implementat altres mitjans i mesures técniques addicionals per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitats. Tot això de conformitat amb el que es preveu en l'article 9 LOPD i normativa de desenvolupament.  

Es garantitza que s'han adoptat les mesures oportunes per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envien per Internet. Per això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet l'encriptament de la informació que ens envien i evita la lectura, inclús si es interceptada inadequadament. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.  

Quan accedeixen al nostre lloc web, no emmagatzemem cap informació en el vostre ordinador a través de cookies, per a poder reconeixer-los de manera automàticament el proper cop que l'utilitzi.  
Este portal de Internet contiene enlaces a otros sitios web relacionados con las empresas del Grupo Movento.

 

Modificació de la política de privacitat

Les empreses del Grup Movento es reserven el dret a modificar aquesta pol´tica de privacitat i adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En aquesta circumstància, anunciarà en aquesta web els canvis produïts amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica. 

Així mateix proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per a que, amb craàcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la politica de privacitat i protecció de dades, com també als textos informatius i d'obtenció del consentiment per al tractament de les seves dades personals, encada suposat de la seva recollida mitjançant aquest lloc web.  

 

Informació general

En virtut  del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i de conformitat amb el principi de tansparència de la nostra companyia, s'informa a l'usuari web:  

  • Denominació comercial: MOVENTO
  • Denominació social: MARFINA, S.L.
  • Domicili social: Sabadell – Barcelona, Passeig del comerç, 100
  • Direcció de contacte: Sant Cugat del Vallès – Barcelona, Pau Vila, 22, 4ª planta – edifici Helion, 08174 
  • CIF núm.: B-59372755
  • Dades d'inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: asiento núm. 3.689, folio 103, volumen 20.407, full B-6285, inscripción 1ª
  • Direcció de correu electrónic: administracionweb@marfina.net
Totes les promocions de Stern Motor
Àmplia gamma d'accessoris