Política de privadesa i de protecció de dades

WEB DE STERN MOTOR

PROTECCIÓ DE DADES

Normativa aplicable

De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu de Protecció de dades 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola com a Llei orgànica (“LOPD”), i la resta de normativa que desenvolupa la seva aplicació, Stern Motor S.L. (“Grup MOVENTO”) informa als usuaris de la pàgina web (“web”) que la informació de caràcter personal que proporcionin voluntàriament a través d’aquesta mitjançant formularis inclosos en diferents seccions de la mateixa web són recollits en sengles fitxers, el responsable dels quals és l’empresa MARFINA, S.L. (“MARFINA”), empresa capçalera de la marca Grup MOVENTIS igual que de les empreses sota les marques comercials MOVENTO (“Grup MOVENTO”) i MOVENTIA (“Grup MOVENTIA”), segons s’indica en les seccions corresponents de la web.

Les empreses tant de MOVENTO com de MOVENTIS són les empreses que es relacionen en el llistat que l’usuari pot consultar a les pàgines web respectives dels grups esmentats.

Les dades de caràcter personal recollides són objecte de tractament, tant automatitzat com convencional, i s’incorporen i es conserven en els fitxers sota responsabilitat de MARFINA o de les empreses comercialitzadores dels serveis Grup MOVENTO o Grup MOVENTIS que actuïn com a responsables dels fitxers corresponents, degudament inscrits, si escau, al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades Personals.

La finalitat de la recollida de les dades personals és poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que les empreses ofereixen i mantenir el contacte comercial, promocional i d’atenció als clients existents o als clients potencials (vegeu l’apartat de finalitat de recollida de dades). No està prevista la cessió ni la comunicació de les dades esmentades a tercers, a excepció de l’empresa MARFINA com a capçalera del Grup MOVENTO. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

En cada formulari de recollida de dades de caràcter personal de la web s’indica de manera expressa, per cada supòsit concret, qui són els responsables del tractament de les dades de caràcter personal i els responsables dels fitxers corresponents.

Exercici dels drets que assisteixen l’usuari

L’exercici dels drets que puguin correspondre-li d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat i oposició es pot dur a terme, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant una sol·licitud tramesa a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte, lopd@moventia.net o a l’adreça postal, MOVENTO – Dept. Assessoria Jurídica, Pau Vila, 22 4a planta – edifici Helion, 08174, Sant Cugat del Vallès, a la qual cal d’adjuntar en qualsevol cas una fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid, de conformitat a dret que permeti acreditar la seva identitat.

Principi de qualitat de les dades personals

El no emplenament o emplenament parcial de les dades de caràcter personal per part dels usuaris que se’ls requereixin en un formulari de la web podria suposar que les empreses del Grup MOVENTO no puguin atendre a la seva sol·licitud d’informació, ni prestar els serveis que s’ofereixen a la web.

L’usuari es responsabilitza de comunicar al responsable del fitxer que en cada cas correspongui qualsevol modificació de les dades de caràcter personal facilitades, amb la finalitat que la informació continguda en els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les empreses del Grup MOVENTO compleixen el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o finalitats per les quals va ser recollida, i l’ha de bloquejar, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Una vegada transcorreguts aquests terminis, s’elimina definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Els menors de 13 anys no poden enviar cap tipus d’informació personal sense el consentiment del seu pare/mare o tutor. Les empreses del Grup MOVENTO no són responsables de cap informació personal enviada per menors de 13 anys sense l’autorització oportuna.

Dades especialment protegides

Segons el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en cas que se’ns faciliti informació relativa a la seva ideologia, afiliació sindical, religió o creences, l’usuari ha de donar-nos en el corresponent formulari el consentiment exprés i per escrit per poder tractar aquesta informació. De la mateixa manera, les dades relacionades amb l’origen racial, la salut o la vida sexual de l’usuari requereixen el seu consentiment exprés en el corresponent formulari per poder tractar-les.

Amb relació a les possibles comunicacions d’aquesta mena de dades de caràcter personal a tercers, informarem l’usuari oportunament en cada cas concret i facilitarem el mitjà per exercir els drets que puguin assistir-lo, de conformitat amb la normativa vigent.

Finalitat de la recollida de dades personals

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat, entre altres, poder contactar amb l’usuari, atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments enviats; gestionar les tasques bàsiques d’administració i l’emissió de pressupostos, modificació o baixa de les targetes de fidelització que en el seu moment s’ofereixin; mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats i serveis (si fos necessari, gestionar la prestació adequada) relacionats amb empreses del sector de l’automoció o del transport relacionades amb aquesta; i gestionar la seva participació en els cursos de formació oferts, en els concursos i en processos de selecció de personal.

Quant al tractament de les dades amb finalitats exclusivament promocionals o publicitàries, es facilita a l’usuari, juntament amb el corresponent formulari de recollida de dades de caràcter personal, la possibilitat d’oposar-s’hi en el mateix moment que faciliti les seves dades de caràcter personal. Així mateix, es posa al seu servei un procediment oportú, senzill i gratuït, perquè pugui indicar lliurement la seva oposició quan l’usuari ho consideri oportú.

Si l’usuari no desitja rebre aquesta informació pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets i, en tot cas, mitjançant el corresponent marcatge a la casella que constarà a la secció de la web. La seva acceptació perquè s’enviï la informació comercial o publicitària té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Comunicació i/o cessió de dades de caràcter personal

Respecte de les possibles comunicacions de dades a tercers, informem l’afectat oportunament en cada cas i facilitem el mitjà per oposar-s’hi, conforme a la normativa vigent. A excepció d’aquelles dades que per raons legals de la seva gestió o tractament requereixen la comunicació a organismes oficials de l’Administració Pública.

En cas que no autoritzi la cessió de les seves dades personals a una altra persona jurídica del Grup diferent de la que estigui sol·licitant les seves dades personals, l’usuari ha de procedir al corresponent marcatge de la casella que constarà a la secció de la web on hi hagi el formulari que estigui emprant.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

 

Mesures de seguretat

S’han adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals tant tècnics com organitzatius requerits per la normativa vigent, d’acord amb el tipus d’informació tractada, i s’han implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals a l’abast per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals facilitades.

S’han adoptat les mesures oportunes per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que se’ns enviïn per Internet. Per això, s’utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet l’encriptatge de la informació que ens enviïn i n’evita la lectura no autoritzada, fins i tot si és interceptada inadequadament. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són fins al present inexpugnables.

Quan accedeixen a nostre lloc web, no emmagatzemem cap informació a l’ordinador dels usuaris a través de cookies, per poder reconèixer-los de manera automàtica la propera vegada que la utilitzin.

Aquest portal d’Internet conté enllaços a altres llocs web relacionats amb les empreses del Grup MOVENTO.

Modificació de la política de privadesa

Les empreses del Grup MOVENTO es reserven el dret a modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta web els canvis produïts amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica.

Així mateix proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la política de privadesa i protecció de dades, com també als textos informatius i d’obtenció del consentiment per al tractament de les seves dades personals, en cada supòsit de la seva recollida mitjançant aquest lloc web.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

 

Aquest apartat d’aquest document (d’ara endavant denominat “POLÍTICA DE PRIVADESA”) té per objecte regular l’ús de l’espai web que MARFINA posa a la disposició del públic en les URL www.moventia.eswww.movento.eswww.moventis.es

 

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades

i els diferents elements que conté són propietat titular de MARFINA, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la mateixa web i, especialment, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació. La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa la plena acceptació per part d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta política de privadesa.

 

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

 

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la llei, aquesta política de privadesa, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta política de privadesa, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el mateix espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en aquest espai web.

 

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei de la web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MARFINA presta el servei, així com a no dur a terme accions que perjudiquin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

 

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, aplicacions, controls de qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de MARFINA o de tercers o, si escau, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d’aquest espai web o dels serveis que ofereix. MARFINA, conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), com a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats en el paràgraf anterior. Així mateix, MARFINA no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

MARFINA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de MARFINA o de tercers que l’han autoritzat per al seu ús. Tots els drets estan reservats.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

Responsabilitat de MARFINA per la utilització del web

 

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per l’ús d’aquest espai web per la seva banda i MARFINA està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari és l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra MARFINA basada en l’ús de l’espai web per l’usuari.

Si és el cas, l’usuari ha d’assumir totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a MARFINA amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

 

Responsabilitat de MARFINA, S.L. pel funcionament del web

 

MARFINA exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a MARFINA.

 

MARFINA ha de mirar sempre d’oferir la informació continguda al lloc web de forma correcta i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produeixi algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de MARFINA, es procediria immediatament a la seva correcció. En cas d’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i en cas d’haver enviat a l’usuari la informació sol·licitada amb aquest error, si l’usuari hagués pres la decisió de comprar basant-se en l’esmentat error, aquest se li ha de comunicar al més aviat possible per part de MARFINA i l’usuari té dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

 

Responsabilitat de MARFINA per enllaços des del web

 

MARFINA declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i a què es pugui accedir per enllaç des d’aquest, ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

 

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta política de privadesa s’ha d’interpretar a partir de la legislació espanyola. Així mateix, MARFINA a través de la seva representació legal i l’usuari, encara que tingués el seu domicili a l’estranger, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.

Informació general

En virtut del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i de conformitat amb el principi de transparència de la nostra companyia, s’informa els usuaris del lloc web de la propietat d’aquest:

  • Denominació comercial: Stern Motor S.L. (Grup Movento)
  • Denominació social: MARFINA, S.L.
  • Domicili social: Sabadell – Barcelona, Passeig del Comerç, 100
  • Adreça de contacte: Sant Cugat del Vallès – Barcelona, Pau Vila, 22, 4a planta – edifici Helion, 08174 
  • CIF núm.: B-59372755
  • Dades d’inscripció al Registre Mercantil de Barcelona: assentament núm. 3.689, foli 103, volum 20.407, full B-6285, inscripció 1a
  • Adreça de correu electrònic: lopd@moventia.net
Totes les promocions de Stern Motor
Àmplia gamma d'accessoris